Endring i vanningsrestriksjoner

Nivået i Dragsjøen er fortsatt godt under normalen, men den siste tids væromslag gjør oss noe mer optimistiske vedrørende drikkevannssituasjonen i Årnes Vannverk sitt leveranseområde. For at hus og bileiere skal ha mulighet til å gjøre nødvendig vedlikehold før vinteren setter inn, gis det fra i dag tillatelse til å benytte slange påsatt spylemunnstykke. Dette inkluderer bruk av høytrykkspyler.

Bruk av spreder eller åpen slange for vanning av plen er fortsatt ikke tillatt.

Selv om det nå lempes noe på tidligere gitte forbud, ønsker vi å presisere at det fortsatt er viktig at alle tenker gjennom sitt vannforbruk, og reduserer dette så godt det lar seg gjøre. Se tips om vannsparing gitt i tidligere nyheter.

Denne infoen gjelder frem til ny info kommer.

Vi er avhengige av å opprettholde vannsparing – dugnaden fortsetter!

Årnes vannverk vil sammen med Nes kommune rette en stor takk til alle dere som i sommer har bidratt med vannbesparende tiltak, og på denne måten bidratt til at vi fremdeles har tilgang på drikkevann og vann til nødvendige formål.  På tross av varmen og tørken som har vært, har vannforbruket i år vært lavere enn på mange år. 

Dessverre er det slik at det fortsatt er lite vann og det vil trolig ikke endre seg i løpet av  inneværende år.  Selv om den tørre perioden er på hell vil det kreve mye nedbør over lang tid for å fylle opp kildene igjen.  I tillegg er det slik at så fort frosten kommer, vil tilsiget til vannkildene være så og si null, og oppfyllingen vil være minimal.

Vi må fortsatt spare på vannet og vi er avhengig av at du blir med på dugnaden.

I sommer har det vært svært varmt, og vi har tilbragt mye tid ute, noe som også har gjenspeilet vannforbruket vårt.  Nå står imidlertid høsten og vinteren foran oss og vi flytter inn igjen, men vi håper du fortsatt blir med på dugnaden. 

Vannsparing innendørs vil være et viktig bidrag for å redusere det totale vannforbruket i kommunen.

Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte også lavere strømforbruk, noe som igjen gir mindre utgifter til deg:

 • Skru av vannet når du pusser tennene
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
 • Reparer vannlekkasjer. Her kan det være mye vann å spare! Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette indikere en lekkasje. Husk at en vannlekkasje i husholdningen fremkommer ikke alltid som en dam av vann på gulvet. Det kan like gjerne være en kran eller et toalett som står og drypper. Har toalettet en rennende cisterne, kan det gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året.
 • Om du har vannmåler, ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med en rørlegger som kan gjennomføre lekkasjesøking
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
 • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
 • Om du vurderer nytt toalett, installer et som er vannsparende.

OBS! OBS!

Det er observert personer på Haga og Auli som har utgitt seg for å være fra vannverket. De skal ha krevd bøter med trussel om å stenge utekrana.

Dette har ingen ting med oss og gjøre, og er noen som forsøker å utnytte den situasjonen vi er i. Om dere får besøk av noen uten Årnes Vannverk bil eller Årnes Vannverk arbeidstøy skal dere ringe politiet på 02800.

Vi har ikke kommet dit at vi krever bøter for dette, men vil heller jobbe med opplysning og evt. advarsler i første omgang.

Vil samtidig si at vi er imponert av hvor flinke dere er. Har sett en markant reduksjon av forbruket siden torsdag. Stå på det gode arbeidet.

Innskjerping av vanningsrestriksjoner

 

 • Vanningsrestriksjonene innskjerpes nå i samarbeid med kommunen, slik at vi får en enhetlig måte å kommunisere på. Vi forbereder oss samtidig på at vi i fremtiden må kunne tilby reservevann til vannverk som evt. har større utfordringer enn oss.

Situasjonen

Den situasjonen vi er inne i nå er ikke bare en lokal utfordring, men en regional utfordring. Det ser vi på hvor tett vi nå blir fulgt opp på status fra blant annet Mattilsynet og lokal beredskapsmyndighet. Det er nå ikke bare snakk om hvordan det går for Årnes Vannverk lokalt, men vi må se hele regionen som en helhet. Da må alle vannverk forberede seg på at de som evt. har noe vann å dele med andre vil kunne bli pålagt dette i en kommende situasjon. I den situasjonen så vil alle liter spart være en god ting, og kanskje være det som skal til for at regionen kommer seg samlet gjennom denne situasjonen uten at det blir for kritisk enkelte steder.

Vannverkenes overordnede oppgave er å sikre at vi har rent drikkevann til matlaging og hygiene. Nå er situasjonen så alvorlig at det kreves at alle bidrar. Det vil si at det ikke lengre er snakk om at det er felleskapets ansvar å sikre at din grønne plen eller hekk overlever, eller at du har ren bil til helgen, eller at du som utbygger «må» legge ferdigplen som må vannes. Her må dere i en periode fremover finne andre løsninger enn å bruke rent drikkevann til slikt.

Hva gjør Årnes Vannverk?

Ut i fra denne situasjonen, og de krav som stilles til oss som vannverk legger vi oss nå på samme linje som Nes kommunale Vannverk. Dvs. at det heretter er totalforbud mot all bruk av hageslange. Dette inkluderer også svetteslanger. Varsel om dette vil bli sendt ut via SMS i løpet i av dagen.

Alle tidligere gitte dispensasjoner trekkes herved tilbake. Om du tidligere har fått dispangs til begrenset vanning fra oss, gjelder nå denne ikke mer.

Mange naboer har etterlyst at vi er mer aktive ute og følger med på hva som skjer av «tyv-vanning» på kveldstid. Dette vil vi etterkomme. Håper nå alle forstår alvoret i situasjonen, og at vi heretter på våre runder ikke finner noen som ikke etterlever vanningsforbudet.

Hva er lov og hva er ikke lov:

 • Ingen aktiviteter som omfatter det å bruke hageslange er tillatt. Dette omfatter også det å fylle bassenger med slange, og all bruk av trykkspyler.

 • Alle hageslanger, inkl. svetteslanger, skal til enhver tid være frakoblet utekran/tappepunkt.

 • Vanning med kanne er tillatt.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil ny beskjed gis.