ÅRNES VANNVERK SA

Årnes Vannverk SA ble stiftet i 1909, og er blant de eldste vannverkene i landet.  Årnes Vannverk SA er i dag det største vannverket som er organisert som et sameieforetak.  At vannverket er et sameieforetak, betyr at når du søker og får innlagt vann, blir du automatisk andelseier av Årnes Vannverk SA.

Årnes Vannverk SA har til formål å forsyne sine andelseierne med drikkevann, i områder der vannverket har forsyningsplikt. Vannverket drives til selvkost, med allmennyttig formål som basis.


Vår visjon

“Rent og godt vann til alle”Våre verdier

Ansvarlig

 • Vi følger lover og regler

 • Vi møter alle med respekt, erfaring og trygghet

 • Vi er pliktoppfyllende, tilgjengelige og stiller alltid opp

 • Vi holder det vi lover

 • Vi driver effektivt, og har god økonomistyring

Stolt

 • Vi leverer verdens viktigste næringsmiddel

 • Vi har lange tradisjoner, høy trivsel og strålende fremtidsutsikter

 • Vi er engasjert, og gjør en skikkelig jobb

Offensiv

 • Vi er i forkant av framtidige utfordringer

 • Vi deltar aktivt i utviklingen av framtidig vannforsyning

Raus

 • Vi er hjelpsomme, imøtekommende og fleksible

 • Vi møter alle med toleranse og romslighet


VEDTEKTER og retningslinjer

Årnes Vannverk SA sine vedtekter og retningslinjer beskriver de regler som gjelder i området der vannverket har forsyningsplikt. Her finner man også beskrevet grensesnittene mellom vannverkets ansvar og den enkelte andelseiers ansvar. 

Gjeldende vedtekter og retningslinjer:


Vannverkenes forsyningsområder

Årnes Vannverk SA forsyner i dag ca. 2/3 av innbyggerne i Nes kommune. Vannverket forsyner blant annet Årnes sentrum og de største boligfeltene i kommunen, som Auli, Tomteråsen, Neskollen og Fjellfoten. Se ellers kart for forsyningsområdene til de ulike vannverkene i regionen. 

Forsyningssenter.jpg
Dragsjøen.jpg

Dragsjøens nedslagsfelt

Dragsjøen er vår vannkilde, og ligger i Nes kommune i Akershus fylke.

Berggrunnen i nedslagsfeltet er bygd opp av gneis og gneis-granitter, og hører med til det østlandske grunnfjellområdet. Løsavsetningene består av et tynt lag bregrus. Området som totalt er på ca. 6,7 km2 har betydelige myrarealer. Elles er nedslagsfeltet i stor utstrekning bevokst med barskog. Nedslagsfeltet er klausulert

 

 
Lars Inge Fjellestad

Lars Inge Fjellestad

Ingar Hageberg

Ingar Hageberg

Per-Åge Halvorsen

Per-Åge Halvorsen

Tommy Eriksen

Tommy Eriksen

Jan Håvard Simensen

Jan Håvard Simensen

 

Spørsmål eller lignende?