Skip to main content Skip to footer

Hvor vi leverer

Dragsjøen er vår vannkilde, og ligger i Nes kommune i Akershus fylke.

Berggrunnen i nedslagsfeltet er bygd opp av gneis og gneis-granitter, og hører med til det østlandske grunnfjellområdet. Løsavsetningene består av et tynt lag bregrus. Området som totalt er på ca. 6,7 km2 har betydelige myrarealer. Elles er nedslagsfeltet i stor utstrekning bevokst med barskog. Nedslagsfeltet er klausulert, indikert med stiplet linje.

Vannverkenes forsyningsområder

Årnes Vannverk SA forsyner i dag ca. 2/3 av innbyggerne i Nes kommune. Vannverket forsyner blant annet Årnes sentrum og de største boligfeltene i kommunen, som Auli, Tomteråsen, Neskollen og Fjellfoten. Se ellers kart for forsyningsområdene til de ulike vannverkene i regionen.