ÅRNES VANNVERK SA

Årnes Vannverk SA er blant de eldste vannverkene i landet. Vannverket ble stiftet i 1909, og er i dag organisert som et samvirkeforetak. Det betyr at når du søker og får innlagt vann, blir du automatisk andelseier av Årnes Vannverk SA.

Årnes Vannverk SA har til formål å forsyne sine andelseierne med drikkevann, i områder der vannverket har forsyningsplikt. Vannverket drives til selvkost, med allmennyttig formål som basis.


VEDTEKTER og retningslinjer

Årnes Vannverk SA sine vedtekter og retningslinjer beskriver de regler som gjelder i området der vannverket har forsyningsplikt. Her finner man også beskrevet grensesnittene mellom vannverkets ansvar og den enkelte andelseiers ansvar. 

Gjeldende vedtekter og retningslinjer:


Vannverkenes forsyningsområder

Årnes Vannverk SA forsyner i dag ca. 2/3 av innbyggerne i Nes kommune. Vannverket forsyner blant annet Årnes sentrum og de største boligfeltene i kommunen, som Auli, Tomteråsen, Neskollen og Fjellfoten. Se ellers kart for forsyningsområdene til de ulike vannverkene i regionen. 

Forsyningssenter.jpg
Dragsjøen.jpg

Dragsjøens nedslagsfelt

Dragsjøen er vår vannkilde, og ligger i Nes kommune i Akershus fylke.

Berggrunnen i nedslagsfeltet er bygd opp av gneis og gneis-granitter, og hører med til det østlandske grunnfjellområdet. Løsavsetningene består av et tynt lag bregrus. Området som totalt er på ca. 6,7 km2 har betydelige myrarealer. Elles er nedslagsfeltet i stor utstrekning bevokst med barskog. Nedslagsfeltet er klausulert

 

 
Lars Inge Fjellestad 

Lars Inge Fjellestad 

Ingar Hageberg

Ingar Hageberg

Per-Åge Halvorsen

Per-Åge Halvorsen

Tommy Eriksen

Tommy Eriksen

Jan Håvard Simensen

Jan Håvard Simensen

 

Spørsmål eller lignende?